พระไตรปิฎกศึกษา รหัส 220332

220332 พระไตรปิฎกศึกษา
(Tipitaka Studies) 3(3-0-6)
ความเป็นมาและพัฒนาการของ คัมภีร์พระไตรปิฎก ความสําคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก การจําแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คําอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ การศึกษาและวิธีการศึกษาพระไตรปิฏกในประเทศไทย