ศาสนศึกษา รหัส 220314

220314 ศาสนศึกษา
(Religious Studies) 3(3-0-6)
ประวัติและพัฒนาการของศาสนา ประวัติพระศาสดา คัมภีร์และหลักคำสอน ศาสนวัตถุและศาสนสถาน พิธีกรรม นิกาย องค์กร สถานการณ์ปัจจุบันของศาสนา ยูดายห์ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เชน โซโรอัสเตอร์ บาไฮ ซิกข์ ชินโต เต๋า ขงจื้อ