ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 รหัส 220241

220241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1
(English for Studying Buddhism 1) 3(3-0-6)

ศัพท์เฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักธรรมของผู้อยู่ครองเรือน และหลักธรรมอื่นๆ ด้วย การฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษ