พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ รหัส 220236

220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
(An Analytical Study of the Biography of the Buddha ) 3(3-0-6)
วิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ปรัชญาศาสนาในชมพูทวีปยุคพุทธกาล บุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐานในพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด ในการตรัสรู้ การก่อตั้งศาสนาและการบริหาร พุทธวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธลักษณะและบุคลิกภาพความเป็นผู้นำของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปปางต่างๆ และความหมายของพุทธลักษณะ