พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย รหัส 220234

220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย
(Buddhism in Thailand) 3(2-2-5)
ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรไทย สมัย อาณาจักรไทย นิกาย กลุ่ม สำนักต่างๆ ในประเทศไทย นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหารพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติการศึกษาภาคสนามพุทธศาสนาในประเทศไทย