ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ รหัส 220232

220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ
(Buddhist Rite and Festival) 3(2-2-5)
ความหมายและหลักปรัชญาของพิธีกรรม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ข้อปฏิบัติของพิธีกรรม ในเทศกาลต่างๆ ในพระพุทธศาสนา บุญพิธี กุศลพิธี มารยาทชาวพุทธ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติในพุทธศาสนา