ชาดกศึกษา รหัส 220231

220231 ชาดกศึกษา
(Jataka study) 3(2-2-5)
ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมชาดก วิคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตจากชาดกต่างๆ คือ วัณณุปถชาดก วรุณชาดก อารามทูสกชาดก กุฏิทูสกชาดก จูฬเสฏฐิชาดก ทีฆีติโกสลชาดก อัมพชาดก มิตตวินทุกชาดก นันทิวิสาลชาดก เวสสันดรชาดก มโหสธชาดก มหาชนกชาดก
ฝึกปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับชาดกที่สำคัญในสังคมไทย