ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 รหัส 220136

220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2
(Pali for Studying Buddhism 2) 3(2-2-5)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1
ศึกษาการแปลภาษาบาลี การแต่งภาษาบาลี ฉันทลักษณ์เบื้องต้น จำแนกหรือแยกแยะภาษาบาลีในภาษาไทยได้ ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึกปฏิบัติการศึกษาในสำนักเรียนภาษาบาลี การสัมมนาภาษาบาลี