ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา รหัส 220133

220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
(Sanskrit for Studying Buddhism) 3(3-0-6)
ประวัติภาษาสันสกฤต หลักไวยากรณ์สันสกฤต การอ่านและการแปลภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครีกับภาษาสันสกฤต การเขียนคําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากเอกสารคัมภีร์สันสกฤตพระพุทธศาสนา