ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 รหัส 220132

แผนบริหารประจำรายวิชา ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 รหัส 220132  (Pali for Studying Buddhism) 3(3-0-6)  ศึกษาประวัติภาษาบาลี วรรณกรรมภาษาบาลีในประเทศไทย หลักไวยากรณ์   การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทย ฝึกทดลองค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ     หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี