โครงสร้างการบริหาร

แผนผังหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี 2563