นิเทศก์ 2560

ตารางนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

Download (PDF, 47KB)

        นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวประภา โคมพิมาย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

            นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวปภาพินท์ ดีไพร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดหนองนา ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

             นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

               นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวจันทิมา สนทอง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบึงพญาปราบ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

                 นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวทัศวรรณ สินมะเริง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐


         นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวปณตพร ทองสงฆ์ และ นางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ    นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวกาญจนา มะสันเทียะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนากลาง  ต.นากลาง อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวณัฐพร  กะกุลนิตย์ และนางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์โยธิน มาหา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐


นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวธนพร  เณรกูล และ นางสาวพิมลพรรณ  กลิ่นเกิด  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสวนหม่อน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ตารางนิเทศก์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

Download (PDF, Unknown)