หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
– บริการจองห้องออนไลน์
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานเลขานุการ
งานประชุมและพิธีการ
งานประชาสัมพันธ์
งานรักษาความปลอดภัย
งานธุรการ
งานพัสดุ
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
งานทุนและงานแนะแนว
ที่นี่มีงานทำ งานทุนและงานแนะแนว
ศิษย์เก่า ชาวเขียว-เหลือง
กองกิจการพิเศษ
งานทรัพย์สินและรายได้
กองวิเทศสัมพันธ์
กองประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ก.อ.ม.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการสหกิจศึกษา
คลินิกเทคโนโลยี
องค์การนักศึกษา
หอพักหญิง
จองรถออนไลน์ 
จองห้องออนไลน์
lesspaper