มคอ 3-5 เทอม 2-2559

mko3mko5

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา1 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
2 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 2/59
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
5 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
6 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
7 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
8 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
9 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
10 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 2/59
11 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
12 220315 : ศาสนศึกษา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
13 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
14 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
15 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/59