มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2559

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220132 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
2 220133 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
3 220211 : ปรัชญาทั่วไป 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
4 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/59 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 1/59
5 220213 : ตรรกศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
6 220232 : พุทธศาสนพิธี 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
7 220233 : พุทธศาสนามหายาน 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
8 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 1/59 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 1/59
9 220236 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
10 220315 : ศาสนศึกษา 1/59 FullText FullText ค.บ.พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 1/59
11 220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
12 220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
13 220334 : หลักพุทธธรม 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
14 220341 : ปรัชญาทางสายกลางฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
15 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
16 220423 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
17 220442 : พุทธศึกษาศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
18 220443 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
19 220448 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 1/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 1/59
20 002001 : วิถีแห่งชีวิต 1/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 1/59

mko3mko5

มคอ 3-5  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ที่
รายวิชา
ภาคเรียนที่
มคอ. 3
มคอ. 5
หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220134 : พุทธภาวนา1 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
2 220211 : ปรัชญาทั่วไป 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 2/59
3 220231 : พุทธภาวนา2 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
4 220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
5 220332 : พระไตรปิฎกศึกษา 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
6 220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
7 220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
8 220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
9 220447 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ 2/59
10 220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 2/59 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา/เสรี ภาคปกติ 2/59
11 220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
12 220315 : ศาสนศึกษา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
13 220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
14 220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/เสรี ภาคปกติ 2/59
15 002001 : วิถีแห่งชีวิต 2/59 FullText FullText ทุกหลักสูตร/กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/59