คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2559

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

1.  140
นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ
ประธานนักศึกษา
2.  109  นางสาวทัศวรรณ  สินมะเริง
รองประธานนักศึกษาฝ่ายกิจการพิเศษ
3.  108 นางสาวดวงพร  โชติกลาง
รองประธานนักศึกษาฝ่ายวางแผนและนโยบาย
4.  138 นายธีรยุธ  ถาวร
ผู้ช่วยประธานนักศึกษาฝ่ายประสานงานกลาง
5.  130 นางสาวสุวพัชร  จีนกิ้ม
ผู้ช่วยประธานนักศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6.  102 นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและวิชาการ
7.  137 นายฉัตรนาวี  น้อยหิรัญ
หัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
8.  143 นายสหรัฐ  วรรนิวาส
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
9.  122 นางสาววรรณภา  ภูแข่งหมอก
หัวหน้าฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
10.  141 นายภูวดล  ขวาซุย
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ
11.  129

นางสาวสุนิสา บุญทัย
หัวหน้าฝ่ายปฐมพยาบาล
12.  107 นางสาวณัฐพร กะกุลนิตย์
หัวหน้าฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
13.  118 นางสาวมณีรัตน์   ราชวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและวิชาการ
14.  142 นายฤทธิชัย  จันทรวาส
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
15.  136 นายกิตติศักดิ์  สิ้นชัยภูมิ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
16.  134 นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
17.  145 นายอุทิศ  คงวงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
18.  127 นางสาวสมฤทัย  ราชตราชู
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฐมพยาบาล
19.  123 นางสาววันวิสา  เครือเนียม
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
20.  135 นางสาวอุไรวรรณ  เทียบเฮียง
เหรัญญิก
21.  126 นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา
ผู้ช่วยเหรัญญิก
22.  105 นางสาวจันทิมา  สนทอง
เลขานุการ
23.  113 นางสาวปภาพินท์  ดีไพร
ผู้ช่วยเลขานุการ