ตารางนิเทศตั้งแต่ปี 2559 – 2563

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ภาพกิจกรรมการนิเทศก์นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

00 03 04 05  07 09 1110

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

00 01 02 03 04 05 07

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

        นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวประภา โคมพิมาย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

            นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวปภาพินท์ ดีไพร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดหนองนา ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

             นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

               นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวจันทิมา สนทอง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบึงพญาปราบ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

                 นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวทัศวรรณ สินมะเริง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐


         นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวปณตพร ทองสงฆ์ และ นางสาวอนุศรา หมู่วิเศษ    นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวกาญจนา มะสันเทียะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนากลาง  ต.นากลาง อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวณัฐพร  กะกุลนิตย์ และนางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์โยธิน มาหา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐


นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวธนพร  เณรกูล และ นางสาวพิมลพรรณ  กลิ่นเกิด  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสวนหม่อน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวกัลยาณี วันละดา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอหัวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดย อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวพรปรียา ประเวระไพร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวปวีณา ดีสภา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายธนากร ปาเส นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านจอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวยุวลี หมั่นการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านจอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวยุวลี หมั่นการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเสมา ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวนฤมล สิทธิผล นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบัวใหญ่ ตำบลเบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวนริสรา รานจันทึก  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดย อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวภัทราพร เฮี้ยนชาศรี ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนายอภิวัฒน์ ศรีเศรษฐา ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔