พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน รหัส 220235

 

ปกพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

 

แผนบริหารประจำวิชา

 

รหัสวิชา        220235

รายวิชา        พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน                                            3(3-0-6)

                 (Buddhism in the Present World)

เวลาเรียน      48  ชั่วโมง

 

คำอธิบายรายวิชา  

                 พระพุทธศาสนาในส่วนต่างๆ โลกปัจจุบัน ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ แนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของพระพุทธศาสนา
 2. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 3. มีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก
 4. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนา
 5. มีความรู้ความเข้าใจในแนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในยุคปัจจุบัน
 6. วิเคราะห์ความหมายของพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในสังคมปัจจุบันตามหลักทางพระพุทธศาสนา

 

เนื้อหา

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 6 ชั่วโมง
1.1 พุทธประวัติ
1.2 สังคมสมัยพุทธกาล
1.3 การสังคายนา
1.4 นิกายในพระพุทธศาสนา
สรุป
บทที่ 2 มูลเหตุและความเสื่อมสูญของพระพุทธศาสนาในอินเดีย 6 ชั่วโมง
  2.1 ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
2.2 เหตุที่พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญจากอินเดีย
2.3 พระพุทธศาสนาในอินเดียยุคปัจจุบัน
สรุป
บทที่ 3 พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออก 6 ชั่วโมง
3.1 พระพุทธศาสนาในประเทศจีน
3.2 พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี
3.3 พระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย
3.4 พระพุทธศาสนาในประเทศไต้หวัน
3.5 พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
3.6 พระพุทธศาสนาในประเทศทิเบต
สรุป
บทที่ 4 พระพุทธศาสนาในเอเชียใต้ 6 ชั่วโมง
4.1 พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
4.2 พระพุทธศาสนาในประเทศภูฏาน
4.3 พระพุทธศาสนาในประเทศบังกลาเทศ
4.4 พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
สรุป
บทที่ 5 พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ชั่วโมง
5.1 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
5.2 พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า
5.3 พระพุทธศาสนาในประเทศลาว
5.4 พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา
5.5 พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม
5.6 พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย
5.7 พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
5.8 พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์
สรุป
บทที่ 6 พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง 6 ชั่วโมง
6.1 พระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
6.2 พระพุทธศาสนาในประเทศอัฟกานิสถาน
6.3 พระพุทธศาสนาในเอเชียกลาง
สรุป
บทที่ 7 พระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก 6 ชั่วโมง
  7.1 พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ
7.2 พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมัน
7.3 พระพุทธศาสนาในประเทศรัสเซีย
7.4 พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย
7.5 พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศส
7.6 พระพุทธศาสนาในประเทศอิตาลี
7.7 พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา
สรุป
บทที่ 8 สถานการณ์พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 6 ชั่วโมง
8.1 สถานการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา
8.2 ปัญหาท้าทายในพระพุทธศาสนา
8.3 ปัญจอันตรธาน
8.4 แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต
สรุป

 

วิธีสอนและกิจกรรม

 1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
 2. อภิปรายถึงคุณค่าของหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งปรากฏในวิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันที่สอดคล้องกับบทเรียน
 3. วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ
 4. ศึกษาสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ http://www.elearning.nrru.ac.th/course/view.php?id=30

 

สื่อการเรียนการสอน

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
 2. โปรแกรมนำเสนอวิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
 3. วีดิทัศน์
 4. สารสนเทศจากการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผล

 1. คะแนนระหว่างภาค                               70      คะแนน

–  คะแนนกิจกรรมภายในชั้น                          20       คะแนน

–  คะแนนงานรายบุคคลและรายงานกลุ่ม    20      คะแนน

–  คะแนนการสอบกลางภาค                           30       คะแนน

 1. คะแนนสอบปลายภาค                          30      คะแนน

            การประเมินผล

คะแนนระหว่าง  80 – 100                  ได้ระดับ  A

คะแนนระหว่าง  75 – 79                    ได้ระดับ  B+

คะแนนระหว่าง  70 – 74                    ได้ระดับ  B

คะแนนระหว่าง  65 – 69                    ได้ระดับ  C+

คะแนนระหว่าง  60 – 64                    ได้ระดับ  C

คะแนนระหว่าง  55 – 59                    ได้ระดับ  D+

คะแนนระหว่าง  50 – 54                    ได้ระดับ  D

คะแนนระหว่าง  0 –  49                    ได้ระดับ  F