ภาพกิจกรรมปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

 

600109 สวัสดีปีใหม่ 2560 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
600109 พุทธศาสน์สัมพันธ์….สังสรรค์ปีใหม่
600208 เตรียมของงานอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9
600222 นำเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(ปรับปรุง) พ.ศ. 2560
600226 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
600227 สวดมนต์ ทำวัตร นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
600303 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
6
00322 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
600323 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
6
00322-23 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
6
00421-23  ค่ายวิถีชนคนอาสา 3 วัน  วันที่ 21คลิ๊กวันที่ 22คลิ๊กวันที่ 23คลิ๊ก
6
00522-24  โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาวนา
6
00608 บริการวิชาการ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นสูงวัยหัวใจแกร่ง
600609 บริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุรนารี