ภาพกิจกรรมปี 2560

ประมวลภาพกิจกรรม

 

600109 สวัสดีปีใหม่ 2560 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
600109 พุทธศาสน์สัมพันธ์….สังสรรค์ปีใหม่
600208 เตรียมของงานอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลในหลวง ร.9
600222 นำเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(ปรับปรุง) พ.ศ. 2560
600226 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
600227 สวดมนต์ ทำวัตร นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา
600303 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3
6
00322 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
600323 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
6
00322-23 พุทธศาสนศึกษา ปัญจมานุสรณ์
6
00421-23  ค่ายวิถีชนคนอาสา 3 วัน  วันที่ 21คลิ๊กวันที่ 22คลิ๊กวันที่ 23คลิ๊ก
6
00522-24  โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาวนา
6
00608 บริการวิชาการ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นสูงวัยหัวใจแกร่ง
600609 บริการวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุรนารี
6
00704 บริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนไทย
6
00705 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2560
6
00707 นำเสนอบทความทางวิชาการ
6
00707 สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู
600711 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 1
600713 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 3
600714 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 4
600717 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 5
600717 โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต
600719 โครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันที่ 6
600726 โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560
600729 อบรมหลักสูตร TLLM ครูสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
600730 อบรมหลักสูตร TLLM ครูสอนพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
600829 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
600909 ไหว้ครูปี ๒๕๖๐ อัลบัมที่ 01   02  03  04  05  06
600920 ประชุมอาจารย์และนักศึกษา
601002 ไหว้พระทุกวันจันทร์
601011 รับทุนบาลีศึกษา