คำสั่งไปราชการ 2558

ที่
คำสั่ง
ว/ด/ป
ดาวโหลด
 หมายเหตุ
 1 คำสั่งตั้งกรรมการสโมสร  13 ม.ค. 2558  ดาวโหลด
 2  คำสั่งตั้งกรรมการโปรแกรมวิชา  16 ม.ค. 2558  ดาวโหลด
 3  คำสั่งวิจัยเชิงพื้นที่ 21 ม.ค. 2558  ดาวโหลด
 4 อบรมประกันคุณภาพ  29 ม.ค. 2558  ดาวโหลด
 5 อบรมเขียนผลงานวิจัย  30 ม.ค. 2558  ดาวโหลด
 6 เสนองานวิจัย  4 ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 7 เสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่  10 ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 8 ประกันคุณภาพ 11  ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 9 อบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  11 ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 10 อบรมงานวิจัย   11 ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 11 คณะกรรมการทำเว็บไซต์ 17  ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 12 คำสั่งไปราชการ มรภ.มหาสารคาม 23  ก.พ. 2558  ดาวโหลด
 13 คำสั่งไปปฏิบัติธรรม 27  ก.พ. 2558  ดาวโหลด