โครงการงบประมาณปี 2559


1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น   ดาวโหลด 
2. อบรมเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ดาวโหลด
3. อบรมสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ดาวโหลด
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ดาวโหลด
5. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดาวโหลด
6. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดาวโหลด
7. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ดาวโหลด
8. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา  ดาวโหลด
9. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา ดาวโหลด
10. พี่น้องสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ดาวโหลด
11. การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดาวโหลด
12. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา  ดาวโหลด
13. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา  ดาวโหลด
14. เสริมศักยภาพการแข่งขัน ดาวโหลด
15. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน ดาวโหลด

16. วันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ดาวโหลด