คณะกรรมการนักศึกษา ปี 2565

คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ทำเนียบคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 – 9 กรกฎาคม 2566