คณาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 


ดร.นิวัติ  ทองวล
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2529
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2535
ปริญญาเอก ป.รด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
เบอร์โทร :
อีเมล :
ไลน์ :
เฟซบุ๊ก :
  อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
เบอร์โทร : 0896266003
อีเมล : suchart.p@nrru.ac.th
ไลน์ : suchart_pp
เฟซบุ๊ก : suchart.pimpan
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
เบอร์โทร : 0613618553
อีเมล : saiyon.c@nrru.ac.th
ไลน์ : 0613618553
เฟซบุ๊ก : สายยนต์ ชาวอุบล
   อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras Hindu University 2543
เบอร์โทร : 0956122615
อีเมล : wutikrai.c@nrru.ac.th
ไลน์ : 0884823920
เฟซบุ๊ก : wutikrai.chaimalee
  อาจารย์โยธิน มาหา
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2541
ปริญญาโท ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  2547
เบอร์โทร : 0981135814
อีเมล : yothin.m@nrru.ac.th
ไลน์ : 0981135814
เฟซบุ๊ก : yothin.maha
  อาจารย์บัญญัติ  อนนท์จารย์
ปริญญาตรี ศน.บ.(พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เบอร์โทร : 0877719931
อีเมล : bunyat.a@nrru.ac.th
ไลน์ : 0877719931
เฟซบุ๊ก : Banyat Anonjarn
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ
ประกาศนียบัตร ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
เบอร์โทร : 0896299652
อีเมล : manit.a@nrru.ac.th
ไลน์ : manit9652
เฟซบุ๊ก : manit.akkhachat
 


อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
เปรียญธรรม 9 ประโยค 2547
บาลีศึกษา 4 ประโยค  2563
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาโท ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
เบอร์โทร : 0897618996
อีเมล : chinawatchara.n@nrru.ac.th
ไลน์ : noombbnmr110
เฟซบุ๊ก : เตชะชิน เก้าเดือนยี่