คณาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 


ดร.นิวัติ  ทองวล
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2529
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2535
ปริญญาเอก ป.รด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
  อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
อีเมล : suchart.p@nrru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
อีเมล : saiyon.c@nrru.ac.th
   อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras Hindu University 2543
อีเมล : wutikrai.c@nrru.ac.th
  อาจารย์โยธิน มาหา
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2541
ปริญญาโท ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  2547
อีเมล : yothin.m@nrru.ac.th
  ดร.บัญญัติ  อนนท์จารย์
ปริญญาตรี ศน.บ.(พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
ปริญญาเอก พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2564
อีเมล : bunyat.a@nrru.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ
ประกาศนียบัตร ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
อีเมล : manit.a@nrru.ac.th
 


อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
เปรียญธรรม 9 ประโยค 2547
บาลีศึกษา 4 ประโยค  2563
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาโท ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
อีเมล : chinawatchara.n@nrru.ac.th