ทำเนียบบุคลากร

 

 


ดร.นิวัติ  ทองวล
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2529
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2535
ปริญญาเอก ป.รด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
  อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
 อ.สายยนต์ อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
   อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras Hindu University 2543
 โยธิน อาจารย์โยธิน มาหา
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2543
ปริญญาโท ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  2547
อาจารย์บัญญัติ  อนนท์จารย์
ปริญญาตรี ศน.บ.(พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปริญญาโท ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
 


อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาโท ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552