ศาสนานำชีวิต 002125

หลักสำคัญทางศาสนากับชีวิตประจำวัน การใช้เหตุผล เพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนา การเรียนรู้ การเข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม

บทที่ 1 หลักสำคัญของศาสนากับชีวิตประจำวัน
บทที่ 2 การใช้เหตุผลทางสังคม
บทที่ 3 การตัดสินใจและการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
บทที่ 4 ความเชื่อและความหลากหลายทางศาสนา
บทที่ 5 การเรียนรู้การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
บทที่ 6 การอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคมวัฒนธรรม