ภาพเคลื่อนไหว

แนะนำอาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมกีฬาสีพุทธศาสน์สัมพันธ์

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์พุทธศาสน์

กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี ๒๕๕๘

ศีล ๕

แนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาพุทธศาสนศึกษา

อริยสัจ ๔

พละ ๕

สังคหวัตถุ ๔

โลกธรรม ๘

พรหมวิหาร ๔

แนะนำบุคลากรโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ