ภาพเคลื่อนไหว

แนะนำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

แนะนำอาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมกีฬาสีพุทธศาสน์สัมพันธ์

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์พุทธศาสน์

กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี ๒๕๕๘

แนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาพุทธศาสนศึกษา

อริยสัจ ๔

พละ ๕

สังคหวัตถุ ๔

โลกธรรม ๘

พรหมวิหาร ๔

แนะนำบุคลากรโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ

การแข่งขันการตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562

สืบพุทธศาสตร์วชิราราช ราชา

เตรียมงานไหว้ครู 2562

พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ งานไหว้ครู 2562

นวัตกรรมการจักการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง