คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ทำเนียบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ตั้งโปรแกรมวิชา – ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2565


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2563

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2561
 


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ปี 2559


คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  ปี 2558

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  ปี 2555