ข้อสอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ข้อสอบการแข่งขันการตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อสอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา

Download (PDF, Unknown)

ข้อสอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ระดับอุดมศึกษา

Download (PDF, Unknown)