ตารางนิเทศตั้งแต่ปี 2564 – 2568

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ภาพกิจกรรมการนิเทศก์นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวบุษยา พิมพ์ทอง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 29กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์)

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม.เขต 31 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ภาพกิจกรรมการนิเทศ

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวภาวดี บุญฮวด นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ  โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนายปภาวินย์ ปิยรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4 นางสาวกนกพร พายขยาย นายอัสนี ปานชาลี นางสาวเจิดอรุณ บานบัว และนางสาวอธิตย พรมสอน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ  โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาววนัสนันท์ พรรณขาม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ  โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนางสาวศิริวรรณ ศิลาจันทร์ กับนายอภิสิทธิ์ โสดานา  ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2567

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2568

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2568