ตารางนิเทศตั้งแต่ปี 2564 – 2568

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ภาพกิจกรรมการนิเทศก์นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวบุษยา พิมพ์ทอง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านมะเริง ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 29กรกฎาคม 2564 (ออนไลน์)

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ณ โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม.เขต 31 อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ออนไลน์)

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา และสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2567

 

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2568

ตารางนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2568