อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

  อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies ) University of Delhi 2542
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
   อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies ) University of Delhi 2542
ตำแหน่ง รองประธานหลักสูตร
  ดร.นิวัติ  ทองวล
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2529
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2535
ปริญญาเอก ป.รด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
ตำแหน่ง กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2531
ปริญญาโท ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
ตำแหน่ง กรรมการ
  อาจารย์โยธิน มาหา
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2543
ปริญญาโท ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  2547
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ