อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

  อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies ) University of Delhi 2542
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล
ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies ) University of Delhi 2542
ตำแหน่ง รองประธานหลักสูตร
  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ
ปริญญาตรี พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ตำแหน่ง กรรมการ
  อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร
เปรียญธรรม 9 ประโยค 2547
ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
ปริญญาโท ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
ตำแหน่ง กรรมการ
  อาจารย์โยธิน มาหา
ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  2543
ปริญญาโท ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  2547
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ