อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา