สถิตินักศึกษา

 

สถิติจํานวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน