สถิตินักศึกษา

 

ปีศึกษาแรกเข้า

จำนวนรายงานตัว

จำนวนคงเหลือระหว่างปี 2555 – 2560

   

2555

2556 2557 2558 2559

2560

2555

90 90 87 79 79 76

26

64

26

61

22

57

22

57

21

55
N/A N/A

2556

45

45  40  40  40  39
N/A N/A
10

35

9

31

9

31

9

31

9

30

2557

 37      37  26  26  26
N/A N/A N/A N/A
12

25

8

18

8

18

8


18

2558

 22        22  21  22
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
6

16

6

15

6


16

2559

 27          27  17
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10

17

6


11

2560

 28            28
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8


20

************************************************************************************************************

นับต่อเนื่องจากตารางด้านบนเริ่มนักศึกษาที่เข้าปี 2557

ปีศึกษาแรกเข้า

จำนวนรายงานตัว

จำนวนคงเหลือระหว่างปี 2561 – 2566

   

2561

2562 2563 2564 2565

2566

2557

32 26

8

18
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2558

22

 22 22
 
6

16

6

16
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2559

 17  17 17 17
 
6
 
11

 6
 
11

6

11
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2560

 28  21  20  19  18
 
7

14 

7
 
13
 ช
7

12

7

11
N/A N/A N/A N/A

2561

 19  19  12  12  12  12
  
2
 
17
  
1
 ญ
11
 ช
1
 ญ
11
  
1
 ญ
11
  N/A N/A

2562

 34  N/A  34  31  31  31  
N/A
N/A
11

23

10

21

10

21
N/A N/A

นับต่อเนื่องจากตารางด้านบนเริ่มนักศึกษาที่เข้าปี 2563

ปีศึกษาแรกเข้า

จำนวนรายงานตัว

จำนวนคงเหลือระหว่างปี 2563 – 2568

   

2563

2564 2565 2566 2567

2568

2563

23 22 20 20 20

8

14

7

13

2564

27

27
N/A N/A
4

23

2565

 

2566

 

2567

 

2568