ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

ทำเนียบผู้ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่นของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.  นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

2. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

3. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

4. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

5. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

6. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

7. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

8. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

9. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

10.  นางสาวบุษราภรณ์ ใจเย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

11.  นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

12.  นายอธิวัฒน์ ศรีเศรษฐา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทกตัญญู เลี้ยงดูและ/หรือช่วยเหลือบุพการีเนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563