ทำเนียบผู้ได้เกียรติบัตรจากพุทธสมาคมฯ

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับเมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  (วัดสามพระยา)
๑. นายฤกษ์ดี แก้วน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๒. นายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๓. นางสาวนฤมล สิทธิผล นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๔. นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เข้ารับเมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (วัดสามพระยา)
๑. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๒. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๓. นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๔. นายปริญญา ปิณะโต นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เข้ารับเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (จัดมอบที่มหาวิทยาลัย)
๑. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๒. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๓. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๔. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา