มคอ 3-5 ปีการศึกษา 2563

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ที่ รายวิชา ภาคเรียนที่ มคอ. 3 มคอ. 5 หลักสูตร/กลุ่มวิชา
1 220101-62 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
2 220102-62 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
3 220103-62 : พุทธเศรษฐศาสตร์ 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
4 220104-62 : พุทธศาสนามหายาน 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
5 220105-62 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
6 220211-62 : ศาสนศึกษา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
7 220212-62 : วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
8 220020-62 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
9 220025-62 : สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
10 220211-60 : ปรัชญาทั่วไป 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
11 220212-60 : จริยศาสตร์ศึกษา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
12 220234-60 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
13 220335-60 : วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
14 220342-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
15 220421-60 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
16 220423-60 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
17 220445-60 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 1/63 FullText FullText ค.บ. พุทธศาสนศึกษา ภาคปกติ
18 002001-55 : วิถีแห่งชีวิต 1/63 FullText FullText ทุกหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป

 

มคอ 3-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563