บริการวิชาการออนไลน์

บริการวิชาการออนไลน์

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  1.  หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
  2. संस्कृतव्याकरणम् 1
  3. วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

หมายเหตุ  ทุกหลักสูตรถ้าทำแบบประเมินผ่านตามเกณฑ์มีเกียรติบัตรออนไลน์ให้ทันที