ผู้มาเยือนปี 2563 – 2570

ทำเนียบผู้มาเยือนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระหว่าง ปี 2563 – 2570

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมาได้มาสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในรอบแฟ้มสะสมงาน จำนวน 12 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นายภัคเดช พูลพร, นางสาวอภิชญา วะเรือน, นางสาวปรางค์ทิพย์ จิตรพิมาย,  นางสาววราภรณ์ แก้วนิยม, นางสาวน้ำผึ้ง ศรีทอง, นางสาวอนิตยา ปานสาลี, นางสาวศิริวรรณ ระไวกลาง, นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง, นางสาวณปภัช มิ่งขวัญ, นายภูวนาถ แก้วหิน, นางสาวศิริลักษณ์ ศิริบุตร และ นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ

อาจารย์อภิชาญ หนันเหมา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาได้แวะมาเยี่ยมเยียนห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลงานวิชาการและการบริหารหลักสูตรในด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและความเป็นกันเอง ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 26 มกราคม 2563


ทำเนียบผู้มาเยือนเมื่อ 29 ส.ค. 63
จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.ดร
พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล, ดร
ผศ.ปรีชา บุญทวี
พระขจรศักดิ์ สิริปญฺโญ
พระมหาธวัชชัย ฐิตธมฺโม
สามเณรธนวัฒน์ บุญนก
พระสมุห์ภูธนพิภัทร์ ภูมิสสิราภิภทฺโท
สามเณรภาณุพงษ์ แสนศรี
สามเณรพิชิต ไชยต้นเทือก
สามเณรธนาวุฒิ มีชัย
พระนคเรช ขนฺติสาโร
พระวีรศักดิ์ จารุวณฺโณ
สามเณรธนธรณ์ อุปคุณ
สามเณรนัฐพล มันทลา
สามเณรนันทวัฒน์ คนไว
สามเณรณฐกฤษ ชาศรี
สามเณรเทิดมงคล อุณวงษ์
พระอาณัติ ศรีสิงห์
สามเณรประพจน์ อุประ
สามเณรภัทรยุทธ วิลัยกุล
สามเณรวิษณุ โครตคำ
สามเณรพงษ์พัฒน์ ทองสอย
พระอดิสร วงค์แสงคำ
สามเณรชลสิทธิ์ ดาบศรีพาย
สามเณรพลฤทธิ์ เก็ชัยภูมิ
สามเณรพิชัย ตุ้มอ่อน
นางสาวจิรารัตน์ ตะวะนะ
นางสาวสุลาวัลย์ อรรคศรีวร
นางสาวภัคญดา โลห์คำ
นางสาวสิริลักษณ์ ยงโพธิ์


นายยุทธชัย ฮุงหวน
นายปัญญาวุธ บริโปร
นายชัยนคร กตคต
นายจตุพงศ์ ดำสนวน
นายธิติวุฒิ แผ่นบุตร
นายนิติกร คนไว
นายธีรวัฒน์ พวงบุรี
นายชาญวิทย์ วงศ์เครือศรี
นายเชษฐา วงศ์ศรีชา
นายชวภณ บวรเจริญกุล
นายกิตติศักดิ์ ชมจันทร์
นางสาวกิ่งชะดา สุราษ
นางสาวอรยา คำมีอ่อง
นางสาวทิพย์พิมล โลวา
นางสาวศิริรัตน์ สันทา
นางสาวขณิษฐา คำพิมพ์
นายพชรดนัย สีม่วง
นายฉัตรชัย บุญชัย
สามเณรเอกราช แต้มกลาง
สามเณรศพล แสงกาศ
พระสรัญ ติสฺสวํโส
นางสาวอชิรญา รัตนมาลี
นายคมสันต์ พัฒนวงษ์ชัย
นายพิเชษฐ์ อุส่าห์ดี
นางสาวจุฑามาศ สิมรุณ
นางสาวอริสา วงศ์อุดมศิลป์
นางสาวสุทัตตา เวชกามา
นางสาวชนัญญา วงค์หลวงอุด
นางสาวอุมาพร แสนปากดี
นางพิมพ์นภัส ศรีวริสาร
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโยหะ

นางรจลิน สังขธรรม
นายเอนก มิมาชา
นายเจนวิทย์ จันเต็ม
นายวรพล มั่นทัพ
นายกฤษณะ เพชรดีคาย
พระภานุวัฒน์ ภานุวฑฺฒโน
สามเณรจักรินทร์ ธานี
สามเณรพีรพัฒน์ สินทัดจะกะ
พระครรชิตพล อติเมโธ
พระวีระชน วิรสฺทโท
พระศรัณย์ณัฐ ปภาโส
พระพีระ เตชวโร
พระปิยะวัฒน์ ปิยวทฺฒโน
สามเณรดุน รักษาพันธ์
พระยุทธพงษ์ ฐิตธมฺโม
พระธนวัฒน์ จกกฺวโร
สามเณรอดิศักดิ์ ธงยศ
พระอธิการไวพจน์ ภูริปัญโญ
พระธวัชชัย จรณธมฺโม
พระชุมพล พรหมวิหาโร
สามเณรยงศ์ คำมุงคุณ
พระอนุสรณ์ จนฺทูปโม
สามเณรเอกลักษณ์ นาโควงศ์
สามเณรสุรชัย อุปจันทร์
สามเณรพัฒนพงษ์ หัดสา
พระนิวัฒน์ จกกฺวโร
สามเณรวรัญญา จิตอัคคะ
สามเณรลัคกี้ วรปัญญา
พระชัยปัญญา ศรีพนม
เด็กหญิงปลื้มกมล ศรีโยหะ