ผู้มาเยือนปี 2563 – 2570

ทำเนียบผู้มาเยือนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ระหว่าง ปี 2563 – 2570

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมาได้มาสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในรอบแฟ้มสะสมงาน จำนวน 12 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นายภัคเดช พูลพร, นางสาวอภิชญา วะเรือน, นางสาวปรางค์ทิพย์ จิตรพิมาย,  นางสาววราภรณ์ แก้วนิยม, นางสาวน้ำผึ้ง ศรีทอง, นางสาวอนิตยา ปานสาลี, นางสาวศิริวรรณ ระไวกลาง, นายเกียรติศักดิ์ ศรีสุขกลาง, นางสาวณปภัช มิ่งขวัญ, นายภูวนาถ แก้วหิน, นางสาวศิริลักษณ์ ศิริบุตร และ นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ

อาจารย์อภิชาญ หนันเหมา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาได้แวะมาเยี่ยมเยียนห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลงานวิชาการและการบริหารหลักสูตรในด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและความเป็นกันเอง ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 26 มกราคม 2563