นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย


ตามที่ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันพุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาชิงทุนดังกล่าวด้วย เพื่อเปิดโอกาสและให้ประสบการณ์กับนักศึกษาในการออกแข่งขันในระดับเวทีต่าง ๆ ด้วย  โดยมีนักศึกษาจำนวน ๑๐ คนที่ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วย
๑. นายเอกพล สมการ    ๒. นายสิทธิชัย ทวีโคตร
๓. นายพลวัต สุริรัมย์      ๔. นางสาวศศิธร จรสายอ้อ
๕. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง  ๖. นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง
๗. นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง    ๘. นางสาวโสภิดา โมงกระโทก
๙. นางสาวสุกัญญา ไชยะ และ ๑๐. นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ
โดยมีอาจารย์โยธิน มาหา และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เป็นผู้ดูแลในการเดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้  และขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ได้รับรางวัลที่ ๓ ได้เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ชั้นปีที่ ๕ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ โล่เงินพุทธศาสตร์และทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท ดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *