พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา ครุวันทาอัฐมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่พุทธศาสนศึกษา ปี 1 รุ่นที่ 8 จำนวน 34 คน ซึ่งได้เข้ามาศึกษาในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยนักศึกษาพุทธศาสนศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 และปี 5 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวทั้งภาคเช้าและบ่าย ณ อาคาร 36 ชั้น 2 ห้อง 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี ต่อจากนั้นนักศึกษากล่าวบทสรภัญญะบูชาครู และตัวแทนนักศึกษาถือพานนำพานขึ้นไหว้ครูตามลำดับ ประธานเจิมหนังสือและเจิมมงคลให้กับคณะกรรมการนักศึกษาของหลักสูตร  พร้อมด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้สอนดีเด่นและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและทุนบาลีศึกษา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
– นายเอกพล สมการ เกรดเฉลี่ย 4.00
– นายธนากร ปาเส เกรดเฉลี่ย 3.87
– นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน 3.84
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์  เกรดเฉลี่ย 4.00
–  นางสาวสุกัญญา นีกระโทก เกรดเฉลี่ย 3.96
–  นางสาวนฤมล สิทธิผล เกรดเฉลี่ย 3.85
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
– นายพลวัต สุริรัมย์   เกรดเฉลี่ย 3.89
– นางสาวศศิธร จรสายออ เกรดเฉลี่ย 3.85
– นางสาวปณิตา พุ่มจันทร์ เกรดเฉลี่ย 3.75
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
– นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง เกรดเฉลี่ย  3.75
– นายอภิสิทธิ์ โสดานา เกรดเฉลี่ย  3.74
– นางสาววิราวรรณ ยินมะเริง เกรดเฉลี่ย  3.64

เกียรติบัตรคนดี ศรีพุทธศาสน์
คัดเลือกจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คัดเลือกชั้นปีละ 1 คน
– นายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 5
– นายอลงกรณ์ เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นายเจนณรงค์  เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
– นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
เกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
– นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์
– นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊
– นางสาวอรัญญา ขาวพา
– นายวิชญะ ดอกไธสง
– นายพลวัต สุริรัมย์
– นายภานุวัฒน์ จันทร์บุปผา
– นางสาวปวีนุช เผ่าเวียงคำ
– นางสาวบุษยา พิมพ์ทอง
– นายอลงกร เลิศประสิทธิ์
– นายบุญญฤทธิ์ สะวันนา
– นางสาวสุกัญญา นีกระโทก
– นายปริญญา ปิณะโต
– นางสาวปรีญานัฐ เทียมไธสง
– นายณัฐชนน วิเศษธร
– นางสาววรัญญา แว่นไธสง
– นายฉัตรชาย แสงไธสง
– นายอภิวัฒน์ ศรีเศรษฐา
– นางสาวกรรณิการ์ ชนะค้า
– นายกิตตินันท์ ยวนจิตร์
– นางสาวจิตติยาภรณ์ เชี่ยวชาญ
– นางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร
– นายสิทธิชัย ทวีโคตร
– นางสาวนฤมล สิทธิผล
จากนั้นในเวลา 10.30 – 11.30 น. ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และพักรับประทานอาหารเที่ยง ต่อจากนั้นในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมพิธีเทียนความเพียรแห่งศรัทธาและต่อด้วยกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์แบ่งปันความรักเป็นอันเสร็จกิจกรรมการไหว้ครูประจำปี 2562

Crภาพ Phonlawat Suriram : อัลบั๊ม2  อัลบั้ม1

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *