การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้ห้อง 36.07.10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานกรรมการ อาจารย์เมธี กีรติอุไร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และ ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ได้แจ้งคะแนนในเบื้องต้นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ 3.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีระยะเวลาในการปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการภายใน 14 วัน เพื่อส่งเล่มสมบูรณ์ต่อไป
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *