คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรจัดอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ท่าน คือ 1. ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2. ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 3. ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผู้สอนได้เรียนรู้และสร้างกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยในส่วนคณาจารย์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 5 คนได้แก่ นายมานิตย์ อรรคชาติ นายโยธิน มาหา นายวุฒิไกร ไชยมาลี นายชินวัชร นิลเนตร และนายบัญญัติ อนนท์จารย์

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *