พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่พุทธศาสนศึกษา ปี 1 รุ่นที่ 7 จำนวน 19 คน ซึ่งได้เข้ามาศึกษาในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยนักศึกษาพุทธศาสนศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 และปี 5 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวทั้งภาคเช้าและบ่าย ณ อาคาร 36 ชั้น 2 ห้อง 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี ต่อจากนั้นนักศึกษากล่าวบทสรภัญญะบูชาครู และตัวแทนนักศึกษาถือพานนำพานขึ้นไหว้ครูตามลำดับ ประธานเจิมหนังสือและเจิมมงคลให้กับคณะกรรมการนักศึกษาของหลักสูตร  พร้อมด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้สอนดีเด่นและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำครูประโยชน์ต่อส่วนรวมและการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีและทุนบาลีศึกษา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
– นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา เกรดเฉลี่ย 4.00
– นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง เกรดเฉลี่ย 3.91
– นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ เกรดเฉลี่ย 3.91
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นายเอกพล สมการ เกรดเฉลี่ย 4.00
– นางสาวจริยา พันธ์ไธสง เกรดเฉลี่ย 3.78
– นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน3.64
– นางสาวสุดารัตน์ จันสำโรง 3.64
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
– นางสาวสุกัญญา นีกระโทก เกรดเฉลี่ย 4.00
– นางสาวนฤมล สิทธิผล เกรดเฉลี่ย 3.85
– นางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ เกรดเฉลี่ย 3.80
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
– นางสาวศศิธร จรสายออ เกรดเฉลี่ย 3.92
– นายพลวัต สุริรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.57
– นางสาวปณิตา พุ่มจันทร์ เกรดเฉลี่ย 3.42

เกียรติบัตรคนดี ศรีพุทธศาสน์
คัดเลือกจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คัดเลือกชั้นปีละ 1 คน
– นายฤกษ์ดี แก้วน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 5
– นายอิสรภาพ ประสมพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นายวิชญะ ดอกไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
– นายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
เกียรติบัตรคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
– นางสาวสุดารัตน์ จันสำโรง
– นายอิสรภาพ ประสมพล
– นายสุเมธ เงินงอกงาม
– นางสาวจริยา พันธ์ไธสง
– นายธนากร ปาเส
– นางสาวกมลภัทร์ มาฆะเซ็นต์
– นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ
– นางสาวรัชนีกร ขำพลกรัง
– นายชนะชัย คงดี
– นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร
– นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา
– นายชรินทร์ บุญปลื้ม
– นางสาวยุวลี หมั่นการ
– นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย
– นางสาวเพชรไพริน มานา
– นางสาวรัตนา ชาติโคกสูง
– นายณัชนนท์ วิเศษธร
– นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน
– นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ
– นางสาวนิตยา อ่ำสันเทียะ
– นายปริญญา ปิณะโต
ทุนบาลีศึกษา 2 ทุน
– นายเอกพล สมการ
– นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน

จากนั้นในเวลา 10.30 – 11.30 น. ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และพักรับประทานอาหารเที่ยง ต่อจากนั้นในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมพิธีเทียนความเพียรแห่งศรัทธาและต่อด้วยกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์แบ่งปันความรักเป็นอันเสร็จกิจกรรมการไหว้ครูประจำปี 2561

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Cr ภาพถ่าย : สราวุธ ลาดกระดาน

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *