คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น… ก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ 10


         วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทการวิจัยกับการพัฒนาประเทศไทย” ส่วนในภาคบ่ายของวันที่ 7 และภาคเช้าของวันที่ 8 เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์มานิตย์ อรรคชาตินำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในเรื่องการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Learning management for self-reliance of community : A Case study of Bantiey, Krabuangyai sub-district, Pimai district, Nakhonratchasima province โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิิริพร หงส์พันธ์ นักวิชาการอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง ณ อาคารวิทยาการจัดการ ห้อง22.11 โดยมีผู้นำเสนอในห้องจำนวน 8 คน ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรในอนาคต
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *