แสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ,โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณาจารย์ได้นำรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 50 รายวิชา ดังต่อไปนี้คือ
1. 304206 การบัญชีเพื่อการจัดการ
2. 207478 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2
3. 403301 ชีววิทยาของเซลล์
4. 411202 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
5. 306141 โครงสร้างข้อมูล
6. 402101 เคมี 1
7. 306316 วิธีวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. 306141 โครงสร้างข้อมูล
9. 403302 ชีววิทยาการเจริญ
10. 413541 อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
11. 403451 จุลชีววิทยาทางอาหาร
12. 108102 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
13.306224 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปขั้นสูงสำหรับธุรกิจ
14. 402221 เคมีอินทรีย์ 1
15. 206122 สำนวนไทย
16. 414161 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
17. 403203 วิวัฒนาการ
18. 403231 นิเวศวิทยา
19. 306112 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
20. 507323 วัสดุทนไฟและวัสดุขัดถู
21. 220136 ภาษาบาลีเพื่อการศักษาพระพุทธศาสนา 2 (อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร)
22. 507316 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ขั้นกลาง
23. 414312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. 507105 วัตถุดิบเซรามิกส์
25. 507112 การทำพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น
26. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
27.508376 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
28. 204246 ศิลปะสำหรับครูนาฏศิลป์ไทย
29. 507214 เนื้อเซรามิกส์เบื้องต้น
30. 212122 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่ายระยะไกล
31. 306101 ธุรกิจดิจิทัล
32. 410207 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
33. 306232 การเขียนโปรเเกรมเเบบวิชวลเพื่องานธุรกิจ
34. 306232 การเขียนโปรเเกรมเเบบวิชวลเพื่องานธุรกิจ
35. 417404 การจัดการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
36. 555261 อุปกรณ์งานระบบอาคาร 1
37. 403101 ชีววิทยา 1
38. 324302 การจัดการธุรกิจ
39. 108361 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
40. 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
41. 220344 Buddhist Method for Peacefull Death (อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ)
42. 218116 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
43. 601218 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
44. 306315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
45. 414364 การเขียนโปรแกรมประยุกต์
46. 413121 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
47. 215226 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
48. 503112 กำลังวัสดุ
49. 306233 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ
50. 414368 โครงสร้างข้อมูล

โดยโครงการดังกล่าวได้มอบรางวัลพิเศษจำนวน 6 รางวัลใหักับคณาจารย์ที่มีผลงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning อย่างก้าวหน้า แบ่งเป็นรางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลที่สาม 1 รางวัล และรางวัลที่สอง 1 รางวัล ในส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีคณาจารย์เข้าร่วม 2 คน คือ  อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ในรายวิชาพุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติวิธี และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ในรายวิชาภาษาบาลีเพื่อการศักษาพระพุทธศาสนา 2 โดยในส่วนของรายวิชาพุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติวิธี ของอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติได้รับรางวัลชมเชยในกิจกรรมดังกล่าวด้วย หลังจากมอบรางวัลเสร็จก็ได้มีการถ่ายรูปที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อนที่จะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามลำดับ
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *