คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมอบรมโครงการ ราชภัฏโคราช รวมพลังสร้าง ‘ครูของพระราชา’


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ที่ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คณาจารย์ผู้สอนในสาขาครุศาสตร์ จาก 4 คณะ คือคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางสร้าง “ครูของพระราชา”
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนานักศึกษาครู ที่เน้นการเรียนรู้และน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ไปสู่การปฏิบัติทั้งด้านการดำเนินชีวิต และความเป็นครู และมุ่งเน้นให้บัณฑิตทุกคนเด่นใน 5 ด้าน คือ เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู และรู้ท้องถิ่น
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี จะมีจุดเน้นดังนี้ ชั้นปีที่ 1 “สร้างแรงบันดาลใจ” ชั้นปีที่ 2 “ใฝ่หาหน้าที่ครู” ชั้นปีที่ 3 “เรียนรู้ศาสตร์แห่งตน” ชั้นปีที่ 4 “ฝึกฝนความเป็นครู” และ ชั้นปีที่ 5 “ก้าวสู่ความเป็นครูของพระราชา”
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าว จะดำเนินการพัฒนา 3 ภาคส่วนไปพร้อมๆ กัน คือ 1. พัฒนาคณะครุศาสตร์ โดยการพัฒนาอาจารย์ครุศาสตร์ให้เป็น ”ครูของครู” มีคุณวุฒิปริญญาเอก(เกินร้อยละ 50) มีตำแหน่งทางวิชาการ(เกินร้อละ 60)
“อาจารย์ทุกคนต้องมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถบูรณาการเนื้อหาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับโรงเรียน ทำวิจัยโดยใช้โรงเรียนและท้องถิ่นเป็นฐาน 2. พัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา พัฒนาครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ และ 3. พัฒนานักศึกษาครู และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน”ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว
คณบดีคณะครุศาสตร์ ราชภัฏโคราช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ บทบาทสำคัญอีกด้านหนึ่งของคณะครุศาสตร์ คือ การพัฒนาครูและบุคลากรประจำการ โดยได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งและเลื่อวิทยะฐานะ คูปองเพื่อพัฒนาครู การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับศิษย์เก่า
“โครงการอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโครงการติดตามพัฒนาครูผู้ช่วย(ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)เพื่อก้าวไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ โครงการจัดทำความร่วมมือกับสถานศึกษาเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนาครูให้สถานศึกษาเอกชน ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และคณะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเอกชน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบาย “EDU No.1 ครุศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศ” ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย
โดยในส่วนของคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีอาจารย์โยธิน มาหา และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *