คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์


เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The Research on Buddhism for Sustainable Development ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช โดยได้ไปนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วม และได้รับการตอบรับให้นำบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *