หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาโคราชจัดโครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา


การจัดการศึกษาในปัจจุบัน การศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่นำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา

กิจกรรมสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาเพื่อที่จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นการให้บริการวิชาการให้กับองค์กรทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงจัดให้มีโครงการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 27 (ห้อง 27.03.09) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้มีการมอบของที่ระลึกโดยผู้รับผิดชอบโครงการคืออาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และถ่ายรูปร่วมกันในท้ายที่สุด

         

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *