กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


กำหนดการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์”

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๐๐ น.                   – เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.      – เยี่ยมชมวัดพระศรีสรรเพชญ์

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.      – เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.      – เยี่ยมชมวัดใหญ่ชัยมงคล

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      – พักรับประทานอาหารและเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      – ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนา

ระบบการเมืองของไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.      – เสวนาทางวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ :

การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ” โดย

๑. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

๒. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

๓. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

๔. ศ.ดร.สมภาร พรมทา

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

เวลา ๑๗.๐๐ น.                   –  เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ฝ่ายประสานงาน

อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ      ๐๘๙๖๒๙๙๖๕๒

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *