กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิต ที่ กธ. ๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า คณะผู้บริหารของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
๑. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน, ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ขึ้น ๙ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง
๒. นักธรรมชั้นโท – เอก กำหนดสอบวันที่ ๕ – ๖ – ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ แรม ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง
๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
ปัญหาสอบธรรมนักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมาส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุมพร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาค ทราบ
๒. แจ้งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทราบ
๓. แจ้งสำนักเรียนทุกสำนักเรียนทราบ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
ข้อมูลจาก : มหาเถรสมาคม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *