คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 26 กรกฎาคม 25560 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560 และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ,โครงการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีคณาจารย์ได้นำรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 40 รายวิชา ดังต่อไปนี้คือ
1. 220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
2. 220212 จริยศาสตร์ศึกษา
3. 220134 พุทธภาวนา 1
4. 306131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางธุรกิจ
5. 306325 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. 306121 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
7. 306263 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
8. 306315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
9. 301304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
10. 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
11. 304402 การบัญชีต้นทุน 2
12. 304202 การบัญชีชั้นกลาง 2
13. 218112 การรู้สารสนเทศ
14. 429232 สุขศาตร์สัตว์
15. 429314 พยาธิวิทยาทางคลีนิค
16. 407213 การเรียนรุ้ทักษะกลไกและพัฒนาการ
17. 407214 เทคนิคการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย
18. 403251 จุลชีววิทยา
19. 412111 ภูมิศาสตร์กายภาพ
20. 408101 แคลคูลัส 1
21. 408103 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์
22. 414314 การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ P2
23. 409221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
24. 601332 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
25. 507112 การทำพิมพ์และการหล่อเบื้องต้น
26.507212 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเบื้องต้น
27. 507216 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เบื้องต้น
28. 507102 วาดเส้น
29. 410209 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
30. 417601 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
31. 417411 การบริหารโครงการ
32. 215113 การเมืองการปกครองไทย
33. 212421 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
34. 201358 ศิลปะกับการเมือง
35. 201356 คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 1
36. 201234 ประติมากรรม 2
37. 555181 สถาปัตยกรรมภายใน
38. 004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย
39. 410203 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
40. 108342 การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
โดยโครงการดังกล่าวได้มอบรางวัลพิเศษจำนวน 5 รางวัลใหักับคณาจารย์ที่มีผลงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning อย่างก้าวหน้า ในส่วนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีคณาจารย์เข้าร่วม 3 คน คือ
1. อาจารย์โยธิน มาหา ในรายวิชาจริยศาสตร์ศึกษา
2. อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ในรายวิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
3. อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ในรายวิชาพุทธภาวนา 1
หลังจากมอบรางวัลเสร็จก็ได้มีการถ่ายรูปที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2560 ก่อนที่จะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามลำดับ

ขอบคุณภาพและข่าวจากเฟซบุ๊ก : สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *