การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ใช้ห้อง 36.06.05 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และ อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร ได้แจ้งคะแนนในเบื้องต้นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ 2.66 จากคะแนนเต็ม 5.00

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *