คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์สิริขวัญ พริ้งแสงสกุล


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ อาจารย์สิริขวัญ พริ้งแสงสกุล อาจารย์ประจำหลักหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2560 นอกจากคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ยังมีเจ้าภาพที่ร่วมบำเพ็ญกุศลอื่นๆ อีกหลายเจ้าภาพ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดี, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดี, สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกคธาวุธ  พลโคตร ประธานหลักสูตร, บิดามารดาและครอบครัวของอาจารย์สิริขวัญ, และเทศบาลหนองบัวสะอาด นำโดย นางทองคูณ แสนสี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดสามัคคี ศาลาคิงส์ยนต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้แล้วทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของอาจารย์สิริขวัญ พริ้งแสงสกุล จำนวน 3,300 บาท เพื่อให้บุตรธิดาได้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตต่อไป
รายชื่อสมทบทุน การศึกษาบุตร อาจารย์สิริขวัญ พริ้มแสงสกุล มีรายชื่อดังต่อไปนี้คือ
1. ผศ.อัจฉริยา 1,000 บาท
2. อ.พชรมนภาษา 2,000 บาท
3. ดร.วาสนา 1,000 บาท
4. อ.วรเดช 1,000 บาท
5. อ.ปทุมวดี 1,000 บาท
6. อ.รุจาภา1,000 บาท
7. อ.มาลินี 1,000 บาท
8. อ.สกุลรัตน์ 1,000 บาท
9. อ.มยุรี 1,000 บาท
10. อ.วารุณี 1,000 บาท
11. อ.พีนาลิน 3,000 บาท
12. อ.เนาวรัตน์ 1,000 บาท
13. ผศ.ดร.พิมพ์พจี-คุณณรงค์ฤทธ์ 2,000 บาท
14. ดร.อมรา ทอปิน 1,000 บาท
15. อ.วิลาวัลย์ 1,000 บาท
16. ดร.กนกพร ฉิมพลี 1,000 บาท
17. ดร.จิรัฐิพร 1,000 บาท
18. อ.จันทร์เพ็ญ 300 บาท
19. อ.สุทธิดา 500 บาท
20. ผศ.บุษกร 1,000 บาท
21. อ.พิชญาภา- อ.ธนเศรษฐ 1,000 บาท
22. อ.วิจิตรภรณ์ 1,000 บาท
23. อ.ศันสนีย์ มณีโชติ 500 บาท
24. ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข 1,000 บาท
25. อ.เปรมกมล 1,000 บาท
26. อ.ธีรวัฒน์ 500 บาท
27. อ.กรุณา 1,000 บาท
28. ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ 1,000 บาท
29. อ.จีรพรรณ 1,000 บาท
30. ผศ.ดร.วรัชยา 1,000 บาท
31. ผศ.ดร นวลรวี จันทร์ลุน 500 บาท
32. อ.ชุมพล ชะนะมา 500 บาท
33. รศ.ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ 1,000 บาท
34. อ.นุสรา ทองคลองไทร 500 บาท
35. อ.พัชระ 1,000 บาท
36. นางปิยพร ประยูรพุฒิวณิชย์ 500 บาท
37. อ.สัณห์ธวัช ธัญวงษ์ 1,000 บาท
38. อ.รัตนกุล 500 บาท
39. อ.ธานี 500 บาท
40. อ.สุพิชฌาย์ ยนต์สำอางค์ 500 บาท
41. อ. พัทธนันท์ เกิดคง 1,000 บาท
42. หลักสูตร ค.บ. สาขาพุทธศาสนศึกษา 3,300 บาท
43. หลักสูตร น.บ. สาขาวิชานิติศาสตร์ 10,000 บาท
ขอบคุณภาพถ่ายจาก : คุณคุณคเณศพงศ์ อิทธิชินบัญชร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ขอบคุณรายชื่อเจ้าภาพจากไลน์กลุ่มของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

  

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *